Quality control

Har jeres virksomhed et ønske om at arbejde mere systematisk med statistisk kvalitets-/proceskontrol - det være sig kvalitetskontrol af indgående varer og materialer fra leverandører, løbende kvalitetskontrol i produktionen eller kontrol af færdigvarer inden afsendelse - men mangler ressourcerne til at udvikle og implementere systemet?

Vores studerende har et indgående teoretisk kendskab til kvalitets- og proceskontrol, både de statistiske metoder og værktøjer, man bruger i kvalitetskontrollen, hvordan man etablerer standarder og procedurer i virksomheden, og hvordan man træner medarbejderne og implementerer procedurerne i dagligdagen.

I et virksomhedsprojekt vil vores studerende kunne analysere virksomhedens behov for kvalitets- og proceskontrol, herunder hvor det er mest optimalt at fokusere indsatsen, gennemføre pilotanalyser i virksomheden, etablere procedurer for kontrol i dagligdagen og implementere procedurerne gennem træning af medarbejderne. Virksomhedsprojektet, der tilrettelægges så virksomhedens udbytte maksimeres, kan bl.a. omhandle:   

 • Batchkontrol (AQL, indgående og udgående)
 • Overvågning af produktionsprocesser
 • Løbende kvalitetskontrol af procesoutput
 • Analyse af eksisterende data (hvis tilgængelig)
 • Etablering af kontrolsystemer, herunder datafangst og lagring/dokumentation
 • Integration til virksomhedens ISO-system
 • Træning af medarbejderne/lederne i analyse af kvalitetskontroldata
 • Etablering af procedurer til kvalitetskontrol i produktion og lagre
 • Reduktion af virksomhedens samlede omkostninger til kvalitetskontrol
 • Six Sigma og procesforbedringer

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være bedre rustet til at identificere, formulere, kommunikere og implementere løsningsforslag vedrørende kvalitetskontrol.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

 • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle kvalitetsproblemer.
 • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport. Implementering gennem træning og uddannelse af virksomhedens medarbejdere/ledere.
 • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

 • Et projekt om kvalitetskontrol tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre virksomhedens kvalitet og nedbringe de samlede kvalitetsomkostninger.
 • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
 • Tilgængelighed i forhold til at kunne besvare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 2. semester, 3. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.