Anskaffelse og optimering af procesteknologier

Har du en oplevelse af, at alle snakker om sustainability/bærdygtighed og fremhæver Industry 4.0 samt digitalisering som virkemidler til at være konkurrencedygtig uden dog at være konkrete? Hvis ja - så er du ikke alene. Mange virksomheder oplever store udfordringer med såvel den digitale transformation af procesteknologier som med at honorere kravene om sustainable produktion. Er sustainable produktion og/eller digitalisering af procesteknologier et indsatsområde for din virksomhed? Eller har din virksomhed allerede igangsat sådanne projekter? Eller er anskaffelsen af en ny procesteknologi den afgørende faktor for at udvikle og producere et nyt produkt? Eller er de nuværende procesteknologier en hindring for den konkurrencemæssige positionering?

Mangler din virksomhed ressourcerne til at analysere ovenstående udfordringer og identificere løsninger baseret på en solid forståelse for teknologiledelse samt procesteknologiske muligheder, har vi studerende med den nyeste viden inden for feltet. Igennem projektforløbet kan de studerende gennemføre screening for procesteknologiske muligheder, udarbejde road maps, analysere og udarbejde kravspecifikationer og indkøbs- og implementeringsforslag. Såfremt det er relevant, vil der være mulighed for at teste og kvalificere mulige løsninger i ét af vore laboratorier, f.eks. via modellering og simulering.

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være bedre rustet til at identificere, formulere, kommunikere og eventuelt implementere løsningsforslag vedrørende procesteknologiske udfordringer. Kommunikationen sigter mod at synliggøre løsningsforslagets realiserbarhed og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle procesteknologiske udfordringer. Ud over optimering af procesteknologier kan der gennemføres analyser for så vidt angår screening, road maps, fastlæggelse af krav samt udarbejdelse af indkøbsspecifikationer.
  • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport (og eventuelt laboratorietests).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et procesteknologiprojekt tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre performance eller afdække nye muligheder.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 3. semester, 4. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.