Staff

Academic staff

Robert A. Alphinas

Assistant Professor

Torben Andersen

Associate professor

Poul Erik Borg

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1111
P +4587166929
P +4522158661

Lars Bækgaard

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1205
P +4587166919
P +4526392207

Jane Flarup

Associate professor

Allan Gross

Professor
M
H bldg. 8001, 1212
P +4587166918
P +4561150219

Hans Henrik Hansen

Associate professor
M
H bldg. 8001, 3101
P +4587166942
P +4561180145

Inger Mørch Hauge

Training Coordinator
M
H bldg. 8001, 1307
P +4587166983
P +4524293239

Dorthe Døjbak Håkonsson

Professor
M
H bldg. 8001, 1407
P +4587166913
P +4593508199

Finn Sten Jakobsen

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1105
P +4587166896
P +4524293231

Claus Jørgensen

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1310
P +4587166982
P +4531136534

Irina Kazankova

Training Coordinator

Henrik Kjær

Associate professor

Henrik Knudsen

Associate professor

Konstantinos Koumaditis

Assistant Professor
M
H bldg. 8001, 1211
P +4587166914
P +4560460957

Jan Laursen

Director of Studies
M
H bldg. 8001, 1107
P +4587166972
P +4561620208

Xiao Lin

Assistant Professor

Christian Tang Lystbæk

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1112
P +4587166994
P +4593508399

Tina Magaard

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1111
P +4587166893
P +4593508731

Jan Kvist Martinsen

Associate professor

John Bang Mathiasen

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1203
P +4587166949
P +4521772524

Michael Nørager

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1405
P +4587166975
P +4522239201

Sladjana Nørskov

Associate professor

Martin Olsen

Associate professor

Eva Sørum Poulsen

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1109
P +4587166935
P +4524293233

Agnieszka Radziwon

Assistant Professor

Benjamin Sovacool

Professor
M
H bldg. 8001
P +4587166915
P +4530324303

Torben Tambo

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1207
P +4587166917
P +4540254416

Simon Torp

Associate professor
M
H bldg. 8001, 1405
P +4587166976
P +4530247682

Christina Uldum

Associate professor

Wenjing Wang

Assistant Professor
M
H bldg. 8001, 1311
P +4587165842
P +4593508423

George Xydis

Associate professor

Technical-administrative staff

Staff at Aarhus BSS Administrative Centre affiliated BTECH

Anette Andersen

Administrative Officer

Karin Hagelskjær Andreasen

Project Finance Administrator
M
H bldg. 8001, 1401
P +4587151953
P +4527962463

Michael Bested

IT Supporter
M
H bldg. 8003, 3113
P +4587150933
P +4521337751

Louise Cleve

Study Administrator

Lis Kølbæk Frahm

Study Administrator

Pia Behrens Gammelgaard

Head of section
M
H bldg. 8001, 1005
P +4587151910
P +4521829825

John Hansen

Career Consultant

Kirsten Bøwadt Jacobsen

Project Finance Administrator
M
H bldg. 1447, 019
P +4587165323
P +4521172922

Lisbeth Riis Jensen

Cleaning Assistant

Egon Morten Madsen

IT Staff Member
M
H bldg. 8003, 3113
P +4587153732
P +4524866366

Mette Bak Odder

Student Counsellor
M
H bldg. 8001, 1005
P +4587151909
P +4521366232