MeGa-stoRE – fra vind til gas

Center for Energiteknologier starter januar 2013, sammen med GreenHydrogen.dk, DTU Mekanik, Elplatek, og Lemvig Biogas, et nyt spændende projekt med navnet MeGa-stoRE (Methan Gas for Storage of Renewable Energy).

Projektet er blevet muligt med støtte fra ForskEL og skal efterprøve en banebrydende Power-to-Gas (P2G) teknologi, der kan lagre elkraft som naturgas.

Teknologien kan blive en løsning på udfordringen med at integrere store mængder vedvarende energi i elnettet i fremtiden, hvor produktionen skal balanceres med forbruget, det vil derfor være bydende nødvendigt at udvikle lagerkapacitet til elektricitet. Samtidig forventes bioenergi i fremtiden at skulle erstatte fossile brændstoffer på kraftvarmeværker og være den vigtigste back-up for vindkraft. Da trækket på verdens bioressourcer vil stige dramatisk i løbet af det næste årti er det nødvendigt at anvende disse kilder mest effektivt.

Biogas, som i fremtiden vil have et stort potentiale i energiforsyningen, kan opgraderes til naturgaskvalitet og lagres i naturgasnettet. Konventionelle biogasopgraderinger fjerner normalt CO2-indholdet for at biogassen kan få en kvalitet svarende til naturgas.

Ved MeGa-stoRE-processen udnyttes biogassens CO2-indhold fuldt ud til produktion af metan i naturgaskvalitet. Ved at lade CO2-indholdet reagere med brint dannes methan (som er hovedbestanddelen af naturgas). Herved kan der produceres op til 50% mere methan af biogassen. Brintproduktionen foregår ved en elektrolyseproces, som anvender el. På den måde kan processen konvertere vind- eller solenergi til naturgas, som kan anvendes når der er behov for det.

Skitse over MeGa-stoRE projektet. De gråskraverede felter er ikke omfattet af projektet.

Teknologien, der skal udvikles, indeholder to banebrydende processer. For det første en zero emission gasrensningsproces, der renser biogassen for alle urenheder fra et niveau på 20.000 ppm ned til ppb niveau. For det andet en optimeret og kompakt Sabatier reaktor baseret på en mere enkel og økonomisk konstruktion end allerede kendte Sabatier-reaktorer.

P2G teknologien, som udvikles i dette projekt, forventes at kunne anvendes til alle systemer fra kilowatt- til megawattskala, der producerer og opsamler CO2.